Trang chủ Thư viện

CategoriesFiles

folder icon 3 Bảo hiểm thương mại
Bảo hiểm thương mại hay hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện bởi các tổ chức kinh doanh bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm thương mại. Bảo hiểm thương mại chỉ những hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro trên cơ sở người được bảo hiểm đóng một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các rủi ro đã thỏa thuận trước trên hợp đồng.
folder icon 12 Văn bản pháp luật
Các văn bản liên quan đến công tác nhân sự, bao gồm luật Lao động, luật Bảo hiểm Xã hội, luật Bảo hiểm Y tế và các nghị định, thông tư liên tịch có liên quan.
folder icon 1 Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo của một cá nhân là khả năng về hành vi, cách thức làm việc của nhà lãnh đạo thể hiện các nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động của những người khác, nó giúp phát triển hệ thống các đấu hiệu, mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện đặc trưng của hoạt động quản lý của nhà lãnh đạo.

folder icon 1 Kinh tế học - Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.
folder icon 6 Quản trị nguồn nhân lực

Trong tổ chức quản lý Doanh nghiệp thì Quản trị nguồn nhân lực giữ một vai trò rất quan trọng để đi tới thành công, đặc biệt là trong bối cảnh các Doanh nghiệp đang hoạt động, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Xây dựng chiến lược về nguồn nhân lực có định hướng lâu dài sẽ là nền tảng, là căn cứ cho các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Doanh nghiệp.

folder icon 0 Tài chính - Ngân hàng
Khi xã hội có sự phân công về lao động, có sự chiếm hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động, nền sản xuất hàng hóa ra đời và tiền tệ xuất hiện. Các quỹ tiền tệ được tạo lập và được sử dụng bởi các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hay cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.
HRclub.vn